privacyverklaring1

Privacyverklaring

×

Privacyverklaring

Angelo van Klink de Fysiotherapeut hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven
over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen
en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Angelo van Klink de Fysiotherapeut
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder
geval:

• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als praktijk voor fysio- en manuele therapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten, cliënten of leveranciers

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet
op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en de AVG van toepassing. Deze wetten bevatten regels met
betrekking tot:

• het doel van de registratie.

• de aard van de gegevens die worden geregistreerd.

• het beheer van de gegevens.

• de personen die toegang hebben tot die gegevens.

• het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig
met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure
voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring. Daarnaast
worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het
kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk.
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen
toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de
waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve
krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Voor de bovenstaande
doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam en voorletter;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Gezondheidsgegevens;
• Verzekeringsgegevens;
• BSN;
• ID of paspoortnummer
• Adres, postcode en woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door Angelo van Klink de Fysiotherapeut opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode voor de looptijd van de
overeenkomst/ behandeling. Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig
gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Angelo van
Klink de Fysiotherapeut zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een
derde partij voor het verzorgen van :

• de internetomgeving
• de (financiële) administratie
• het Elektronisch Patiënten Dossier
• berichtgeving aan artsen
• uitnodigingen voor praktijkbeoordeling
• wetenschappelijk onderzoek

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen
verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien
ikj medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u mij hier schriftelijk
toestemming voor geeft.
Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet
er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk
dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen
deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek
kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een
externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden
van deze gegevens.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek
en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk
herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor
schriftelijke toestemming heeft verleend.
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na
overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Angelo van Klink de Fysiotherapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Angelo van Klink de Fysiotherapeut van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is.

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ikj van u
ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan
voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u
hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Klik hier voor een afspraak/a>